Условия за ползване

Сайтът Lozivo.bg е собственост на Уеб дизайн агенцията “Лозиво” ЕООД и собственикът има правото да прави всякакви промени в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.

С достъпа си до Lozivo.bg считаме, че сте запознати и приемате следните условия за ползване :

Lozivo.bg не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на Lozivo.bg.

Информацията на този уеб сайт се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел и безопасност от компютърни вируси или други заплахи. Lozivo.bg не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които Lozivo.bg има хипервръзки.

Използването на информацията, съдържаща се в Lozivo.bg е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на носителя на авторското право по Закона за авторското право и сродните права. “Лозиво” ЕООД не е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в Lozivo.bg

Цялото съдържание на Lozivo.bg е предмет на авторското право на с всички запазени права и законови последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от Закона за авторското право и сродните права. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате, да модифицирате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията на този сайт без предварително писмено разрешение на “Лозиво” ЕООД.

За получаване на разрешение за възпроизвеждане, предаване, модифициране или използване на информация от Lozivo.bg и за въпроси във връзка с нашите условия за ползване, Ви молим да използвате тази формата за контакт.